0881 00 00 23
office@igreen.bg

от 09:00 до 18:00
пон. - пет.

Проектирането на зелени площи и експертизата в областта на модерната ландшафтна архитектура е неизменна част при изграждането на съвременни решения за озеленяване, без значение дали говорим за зелени площи около сгради и хотели, заведения или за озеленяване на частни градини и дворове. Добре създаденият проект с обективно планирани дейности по озеленяване според конкретиката на обекта е истинската разлика между крайния успех и провала при облагородяване на естествените архитектурни елементи.

Какво включва един ландшафтен проект за озеленяване?

Създаването на един проект при изграждане на зелени площи, включва редица дейности, които имат за цел да изстискат максимален резултат при вложените от клиента средства.

1. Предпроектни проучвания

Предпроектното проучване като част от модерната ландшафтна архитектура има за цел да установи началното състояние и специфики на съответния обект. Най-често това включва неща, които могат да повлияят пряко или косвено върху крайния ефект при озеленяване или да се превърнат в проблем в бъдеще след приключване на дейностите по изграждане на зелените площи.

Сред най-често анализираните фактори в едно предпроектно проучване са изчертаване на наличните обекти, включително разположение на растителността, позициите на сградите и постройките и т.н. Друг вектор, в който се работи на този етап са анализът и оценката на специфичните характеристики на обекта, които предстои да бъде озеленен, включително почви, подпочвени води, микроклимат, коти на терена и други.

2. Подготовка на задание за проектиране на зелените площи

Заданието за проект следва предпочитанията, идеите и вижданията на клиента за крайната цел на процеса по изграждане. При този процес се уточняват типовете дървета, храсти и цветя, настилките, по-особени елементи като алпинеуми и скални кътове. Уточняват се и по-абстрактни неща като стилистика и концепция на зелените площи, цветова гама на растителността, акцентни форми и т.н.

3. Идеен проект

Въз основа на предпроектните проучвания от т.1 и анализа на спецификата на дадена зелена площ се изготвя т.нар. идеен проект за озеленяване, който предоставя най-подходящите възможности пред клиента, за да може той да избере измежду тях. Целта на идейния проект е да се използва максимално ефективно площадката, която се използва, както и да се представи визията на клиента според неговите представи. Не рядко се използват и 3D визуализации, за да не се пропусне нито един детайл.

4. Дендрологичен проект

Този етап от дейностите по изграждане на зелени площи има за цел да уточни видовете растения, които ще се използват при озеленяване на съответната площадка. Създаването на дендрологичен проект уточнява и контекста на зеленината т.е. как тя се интегрира в заобикалящите я условия, климат и други специфики на терена.

5. Проект за вертикално планиране на растенията

Тук фокусът е върху т.нар вертикално озеленяване и върху наклоните и оттичането на водата..На този етап е и уточняване на разположението на водосъбирателните шахти и тяхната функционалност в рамките на обекта, както и различки вертикални елементи като стъпала, стени и други.

5. Създаване на трасировъчен план

Трасировъчният план в контекста на вече споменатата ландшафтна архитектура определя точното разположение на отделните елементи върху терена. Това включва:

  • Разположение на растителните видове по координатни точки в общата схема на обекта;
  • Разположение на алпинеуми и скални кътове;
  • Рапзоложение на беседки и други архитектурни елеметни;
  • Разположение на декоративни водни басейни;
  • И много, много други детайли.

6. Посадъчен чертеж

Това е най-подробното описание на точното разположение на всяко едно растение в рамките на изгражданата зелена площ. Този етап е изключително важен за крайният ефект от процеса по озеленяване.

7. Проект за алеите

Избират се типа, размера и настилката на алеите, които ще преминават през съответната зелена площ. Зад всяко решение в тази насока стоят предпочитанията на клиента и препоръките на проектанта за материалите според спецификата на градината.

8. Количествено-стойностна сметка

Този етап от дейностите, съпътстващи процесите около т.нар. ландшафтна архитектура включва детайлно обяснителна сметка, която уточнява редица необходими неща като конкретни дейности и материали, които ще се използват за изграждането на съответния обект.

9. Обяснителни бележки

Тук, ландшафтният архитект дава разяснения на клиента за подхода си при проектирането, както и обосновава свооите решения.

Нуждаете се от професионално проектиране на зелени площи?

Не се колебайте да се свържете с iGreen.BG – лидер на пазара за проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи в София!Обадете се сега!